, ngày 16 tháng 06 năm 2024 | 10:23 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo
Người giáo dân

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH

 

ĐÀO LUYỆN HÀNG KITÔ HỮU GIÁO DÂN

 

MỘT MỤC TIÊU

HAI GIỚI  RĂN

BA CON ĐƯỜNG

 

DẪN NHẬP

 

 

TÍNH HỆ THỐNG

 

Khởi đi từ hai giới răn lớn nhất của Đạo:

1. Mến Chúa

2. Yêu Người

Công Đồng Vat. II, với tinh thần đổi mới và trong chiều kích mục vụ, đã vạch ra “Ba con

đường lớn” để thực thi hai giới răn này. Đó là:

1. Trở về với Chúa Kitô và Phúc Âm của Người

2. Trở về với Con Người và với Môi Trường

3. Trở về với Bản Chất của Giáo Hội: Truyền Giáo, qua đối thoại và hòa giải.

Các nhà Thần học Mục vụ gọi con đường thứ nhất là “Linh Đạo”[1] hầu thực hành giới răn

Mến Chúa. Con đường thứ hai là “Mục Vụ”[2] hầu thực hành giới răn Yêu Người. Con đường

thứ ba là “Truyền giáo”[3] (Tân Phúc Âm Hóa) hầu làm cho người ta cũng “Mến Chúa – Yêu

Người”, nếu là những người tin Chúa. Còn những người khác thì sống theo Ưu Phẩm của

Thiên Chúa là “Chân - Thiện - Mỹ.”

“Chân - Thiện - Mỹ”

Theo triết học, Chân lý dẫn tới sự hợp nhất. Thiện hảo dẫn tới sự chia sẻ.  Ở đâu có sự hợp

nhất và chia sẻ ở đó có cái Đẹp.  Cái Đẹp mời gọi Hạnh Phúc.  Như vậy, sống “Chân Thiện

Mỹ là sống “Hiệp Nhất, Chia Sẻ, Hạnh Phúc.”

 

"Linh đạo, mục vụ, truyền giáo,"  “Hiệp Nhất, Chia Sẻ, Hạnh Phúc.”

Nói theo Văn Hóa Á Đông:

“Tu Thân, Tề Gia[4], Cứu Đời.”

Tu thân là Linh Đạo. Tề gia là Mục vụ. Cứu đời là Truyền Giáo.

 

Nói theo Đức Giáo Hoàng Phanxico: “Đi vào, đi ra, đi ra ngoại biên.”

 

Đi vào là Linh đạo. Đi ra là Mục vụ. Đi ra ngoại biên là Truyền giáo.

 

Như thế, “Mô Hình” đào luyện Hàng Kitô Hữu Giáo Dân được gọi là:

 

“Linh Đạo - Mục Vụ - Truyền Giáo.”   =   "Hợp Nhất  -  Chia Sẻ  -  Hạnh Phúc."

 

 

TÍNH SƯ PHẠM và KỸ NĂNG

 

Chúa Giêsu, nhà Đào Luyện. Ngài đã đào luyện Phêrô với tinh thần “Khoa học-Hội thánh.”

Hai yếu tố khoa học được lưu ý: Sư phạm và kỹ năng.

- Sư phạm:

Có đặc điểm là kiên trì, tiệm tiến, lặp đi lặp lại.

Cổ nhân dạy: “Quá tam ba bận.”

Cũng giống như nhân đức là một tập quán hành thiện, thói quen làm điều tốt. Muốn có tập quán, thói quen, chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần. Tập quán là một bản năng thứ hai.

 - Kỹ năng:

Tập trung tác động vào ba cơ năng quan yếu:

“Tâm, Trí và Ý Chí.”

Khi “Tâm – Trí” hòa quyện với nhau, sẽ biến thành “Ý Chí.”

Ý chí quyết tâm, với Ơn Chúa, thực hành bền vững, sẽ trở thành nhân đức.

Chúa Giêsu, “Đấng Sư Phạm” đại tài. Khi đào luyện Phêrô, Người Lãnh Đạo Hội Thánh, Chúa đã lặp đi lặp lại 3 lần. Ngài bắt đầu từ Tâm: “Con có yêu…”; rồi Trí:“Thầy biết… Thầy biết con yêu…” Sau đó, khi thấy “Tâm -Trí” của Phêrô đã quyện lại với nhau, Ngài kêu gọi Ý Chí: “Hãy theoThầy.” Quyết tâm theo,thì phải từ bỏ ý riêng, thuận theo Ý Chúa.

Quyết tâm thi hành bền vững, với Ơn Chúa, sẽ trở thành nhân đức. Người có nhân đức là người nên giống Chúa. Nên giống Chúa là nên Thánh. Nên Thánh là được nên Một trong Chúa.

 

 

TÍNH MỤC TIÊU

 

Tất cả các môn học có liên quan đến linh đạo, tu đức, được xếp vào Khoa Linh Đạo.

Tất cả các môn học có liên quan đến đời sống mục vụ, được xếp vào Khoa Mục Vụ.

Tất cả các môn học có liên quan đến truyền giáo, được xếp vào Khoa Truyền Giáo.

 

 1. LINH ĐẠO > HIỀN LÀNH - KHIÊM NHƯỜNG

 

 2. MỤC VỤ    >   LIÊN ĐỚI - TRÁCH NHIỆM

 

                          > YÊU THƯƠNG - PHỤC VỤ

 

 3. TRUYỀN GIÁO > ĐỐI THOẠI - HÒA GIẢI

 

 

NỘI DUNG

 

1.  ĐÀO LUYỆN LINH ĐẠO

1.1.Nhận thức

1.1.1. Ý nghĩa

Đào luyện Linh đạo là xây dựng và phát triển đời sống tâm linh.

 

Theo phương pháp “Khoa học-Hội thánh” và xu thế Thời-đại “Đông-Tây” hòa hợp.

 

Linh đạo thời nay, tập trung vào Chúa Kitô và Phúc Âm.

1.1.2. Mục đích

Thực thi giới răn:

“Mến Chúa.”

Hầu đạt tới Đức Kitô, theo cảm nghiệm nội tâm của thánh Phaolô:

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi…”[1]

Yêu mến ai thì trở nên giống người đó.  Được tình yêu biến đổi. 

Hệ quả: Được biến đổi nên giống Chúa “Hiền Lành và Khiêm Nhường.”

 

1.1.3. Sư phạm và kỹ năng

Chúa Giêsu, nhà Đào Luyện. Ngài đã đào luyện Phêrô với tinh thần “Khoa học-Hội thánh.”

Hai yếu tố khoa học được lưu ý: Sư phạm và kỹ năng.

- Sư phạm:

Có đặc điểm là kiên trì, tiệm tiến, lặp đi lặp lại.

Cổ nhân dạy: “Quá tam ba bận.”

Cũng giống như nhân đức là một tập quán hành thiện, thói quen làm điều tốt. Muốn có tập

quán, thói quen, chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần. Tập quán là một bản năng thứ hai.

 - Kỹ năng:

Tập trung tác động vào ba cơn năng quan yếu:

“Tâm, Trí và Ý Chí.”

Khi “Tâm –Trí hòa quyện với nhau, sẽ biến thành “Ý Chí.”

Ý chí quyết tâm, với Ơn Chúa, thực hành bền vững, sẽ trở thành nhân đức.

 

1. 2. Nội dung

1. 2.1. Lời Chúa (Jn. 21: 15-19)

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô:

"Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?"

Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy."

Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16

Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?"

Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy."

Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17

Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?"

Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?"

Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy."

Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18

Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý.

Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh

chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên

Chúa.

Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

 

1.3. Áp dụng

Chúa Giêsu, “Đấng Sư Phạm” đại tài. Khi đào luyện Phêrô, Người Lãnh Đạo Hội Thánh,

Chúa đã lặp đi lặp lại 3 lần. Ngài bắt đầu từ Tâm: “Con có yêu…”; rồi Trí: “Thầy biết…

Thầy biết con yêu…” Sau đó, khi thấy “Tâm-Trí” của Phêrô đã quyện lại với nhau, Ngài kêu

gọi Ý Chí : “Hãy theo Thầy.” Quyết tâm theo, thì phải từ bỏ ý riêng, thuận theo Ý Chúa.

Quyết tâm thi hành bền vững, với Ơn Chúa, sẽ trở thành nhân đức. Người có nhân đức là

người nên giống Chúa. Nên giống Chúa là nên Thánh. Nên Thánh là được nên Một trong

Chúa.Đó là mục đích sau cùng của việc đào luyện tâm linh, đào luyện đời sống nội tâm.
 

Hệ quả nên giống Chúa: “HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG.”

 

PHƯƠNG THỨC

 

CẦU NGUYỆN - CẢM NGHIỆM

1. Nhận thức

 

1.1. Ý nghĩa

 

Phương thức“Cầu Nguyện-Cảm Nghiệm,” là phương thức Đào luyện Tâm Linh. Dựa trên

 

định hướng: “Khoa học-Hội thánh” và xu thế thời đại: “Đông -Tây” hòa hợp.

 

Dung hòa: Động và Tĩnh; Tình và Lý.” Dẫn tới Ý Chí quyết tâm. 

 

1.2. Mục đích

 

Cầu Nguyện-Cảm Nghiệm, giúp ta xác tín mạnh mẽ sự hiện diện của Chúa, đang ở trong

 

trung tâm sâu thẳm của cõi lòng ta. Giúp ta ý thức sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi và

 

mọi lúc, ngay cả ngoài lúc cầu nguyện.

 

Giúp ta chuyển đổi đức tin truyền thống, cộng đồng trở thành đức tin xác tín bản thân, sống

 

động và cá vị. Đặc biệt giúp ta đạt tới lý tưởng linh đạo: “Chúa Kitô sống trong tôi.”

 

Đáp ứng nhu cầu thời đại “Tâm Linh”.

 

Đem lại Bình An và Sáng Suốt cho con người thời đại.

 

Chữa lành một số bệnh nguy hiểm của thời đại. 

 

1.3. Đặc điểm

 

1.3.1. Đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng trực tiếp và giúp ta tự đào luyện.

 

1.3.2. Khi chia trí, ta cứ nhẹ nhàng đưa trí khôn trở lại Lời Nguyện.

 

1.3.3. Thực hành: Từ 15 tới 30 phút mỗi lần. Ngày 2 lần, sáng, chiều.

 

2. Đào Luyện

 

2.1. Định tâm xác tín

 

Tư thế ngồi thanh thản. Nhắm mắt. Hoặc mở ¼, nhìn xuống đầu mũi.

 

Im lặng.

 

Tâm trí nhớ lại lời hứa của Chúa:

 

“Ở đâu có hai ba người, họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”[2].

 

Nếu sau rước lễ, cố gắng xác tín Chúa hiện diện và giục lòng yêu mến Ngài. Cảm nghiệm sống với

Ngài, để được Ngài biến đổi. (1 phút)

 

2.2. Khởi động

 

 “Con nhìn Chúa. Chúa nhìn con. Con yêu mến Chúa. Xin Chúa biến đổi con nên giống

 

Chúa: “Hiền Lành và Khiêm Nhường.” Xin Chúa thực hiện Thánh Ý Chúa nơi con: “Sống

 

Liên Đới Trách Nhiệm và Yêu Thương Phục Vụ.” “Qua con đường Đối Thoại và Hòa

 

Giải.”

 

2.3.Trí: Cầu nguyện

 

(Chọn một hai Lời Chúa trong Kinh Thánh, gọi là Lời Nguyện, làm như cái đà để đưa lòng

 

trí ta tới sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong trung tâm cõi lòng ta. Tôi thường hay

 

chọn hai Lời sau đây. Xin mọi người đọc hay hát tùy ý.)

 

- “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào

 

lìa cây sẽ khô héo liền, các con hãy ở trong tình yêu của Thầy;”

 

- “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các

 

con không làm gì được.”

 

2.4. Tâm: Cảm nghiệm (Nói trong tâm hồn.)

 

“Con sống trong Chúa như cá trong biển.”

 

“Chúa sống trong con như kho tàng trong nhà.”

 

“Con và Chúa nên một, như bột dậy men.”

 

“Như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến

 

đổi một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và lạ lùng.” (1)

 

Im lặng 2 phút.

 

Cứ 2 phút lặp lại 1 lần. Lặp đi lặp lại 3-5 lần, tùy theo hoàn cảnh.

 

2.5. Trí: Cầu nguyện

 

- “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào

 

lìa cây sẽ khô héo liền, các con hãy ở trong tình yêu của Thầy;”

 

- “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các

 

con không làm gì được.”

 

2.6. Tâm: Cảm nghiệm (Nói trong tâm hồn)

 

“Con sống trong Chúa như cá trong biển.”

 

“Chúa sống trong con như kho tàng trong nhà.”

 

“Con và Chúa nên một, như bột dậy men.”

 

“Như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến

 

đổi một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và lạ lùng.” (1)

 

Im lặng 2 phút.

 

2.7. Trí: Cầu nguyện

 

- “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào

 

lìa cây sẽ khô héo liền, các con hãy ở trong tình yêu của Thầy”.

 

- “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các

 

con không làm gì được.”

 

2.8. Tâm: Cảm nghiệm (Nói trong tâm hồn)

 

“Con sống trong Chúa như cá trong biển.”

 

“Chúa sống trong con như kho tàng trong nhà.”

 

“Con và Chúa nên một, như bột dậy men.”

 

“Như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến

 

đổi một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và lạ lùng.” (1)

 

Im lặng 2 phút.

 

Lặp lại lời nguyện. Cảm nghiệm nội tâm.

 

Cứ 2 phút lặp lại 1 lần. Lặp đi lặp lại 3-5 lần, tùy theo hoàn cảnh.

 

2.9. Ý Chí: Thể hiện qua “Lời nguyện tự phát”:

 

Kết quả của tâm và trí quyện lại với nhau, trở thành ý chí, quyết tâm theo Chúa. Nói lên điều

 

quyết tâm. Xin ơn thực hiện bền vững điều quyết tâm.

 

Ví dụ: "Lạy Chúa Giêsu, con đang ở với Chúa. Con yêu mến Chúa. Con cảm tạ, chúc tụng,

 

ngợi khen và tôn vinh Chúa. Khi về với cuộc sống đời thường, con quyết tâm sống hiền lành

 

và khiêm nhường. Xin Chúa trợ giúp con sống bền vững điều con quyết tâm"

 

2.10. Kết thúc

 

- Lặp lại bước đầu (con nhìn Chúa…)

 

- Đọc rất chậm kinh Lạy Cha, được đọc theo lối cảm nghiệm, nhận thức. Đọc tới đâu, tâm trí 

 

  suy tới đó.

 

- Xin ơn Thánh Thần: (Giơ cao hai tay)

 

“Xin Chúa Giêsu sai Thánh Thần đến với con. Cùng với Mẹ Maria, con đón nhận Thánh

 

Thần. Xin Thánh Thần ban ơn: Khôn Ngoan, Sức Mạnh và Tầm Nhìn cho con. Amen.”

 

+ Ban phép lành (nếu là linh mục).

 

+ Cầu phúc lành (nếu không phải là linh mục.)

 

“Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh thần (ban phúc lành) (xuống phúc) lành

 

cho chúng con.” Amen./

 

3. Nhận xét

 

Kinh nghiệm thực hiện trong một năm, tôi cảm nghiệm được sự Thiên Chúa biến đổi nội tâm

 

và trong mục vụ. Bản thân an vui, nhẫn nại, hiền hòa, nhân hậu, trung tín, yêu thương. Hay

 

nghĩ tới hạnh phúc mọi người, mong ước họ bớt khổ.

 

Tóm lại, cảm thấy trở nên người mới trong Chúa Giêsu và mới với mọi người. Hiện nay, tôi

 

tiếp tục thực hành, và phổ biến phương pháp cầu nguyện này, mỗi khi có dịp giúp tĩnh tâm.

 

(1)   Cảm nghiệm theo thánh Bernard và Đức Cố Viện Phụ Giuse Chu Công.

 

1. Trước hết, Con sống trong Chúa,” như cá trong biển.

 

Một ngày kia, cá con hỏi cá mẹ rằng:

 

“Biển là gì?”

 

Cá mẹ nói:

 

“Từ khi chào đời, con đã sống trong biển. Biển là tất cả những gì bao bọc con. Con hằng đùa

 

giỡn trong biển. Nếu không có biển, thì loài cá chúng ta sống sao được!”

 

2. Thứ đến, “Chúa sống trong con,” như kho tàng quí giá trong nhà.

 

Mấy năm gần đây, ở vùng quê tiểu bang Oklahoma. Có hai vợ chồng già sống trong một căn

 

nhà nghèo nàn. Một hôm, có kỹ sư tới nhà, xin khoan một lỗ để xem có dầu ở dưới nền nhà

 

bếp của ông bà không.

 

May mắn, kỹ sư đã tìm ra dầu và bơm lên hàng ngàn thùng dầu.

 

Sau đó hai ông bà trở nên giàu có và sống đàng hoàng ở phố “Easy Street.”

 

Một ngày kia, nhớ lại vận may, ông cụ thốt ra câu:

 

“Chỉ nghĩ đến cái gì nằm dưới chân đã đủ sướng!”[3]

 

3. Sau cùng, “Con và Chúa nên một

 

Như bột dậy men, như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ

 

được Chúa biến đổi một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt; bất ngờ và lạ lùng.

 

Ở chân núi Khôn Ngoan, có bà cụ mở quán trà giải khát. Bất kỳ tu sĩ nào hỏi bà, phải đi lối

 

nào để lên núi Khôn, bà đều trả lời:

 

“Cứ đi thẳng.”

 

Nhưng khi họ đi thẳng, thì bà lại bảo họ là:

 

“Coi có vẻ khôi ngô, nhưng sao lại quẹo ngang như thế, thật là khờ dại, vụng về!”

 

Tại sao vậy?

 

Con đường đưa tới Núi Khôn là con đường thẳng đưa tới sự khôn ngoan ở trong tâm trí ta,

 

không phải ở ngoài ta.

 

Như lời Chúa Giêsu dạy:

 

“Nước Thiên Đàng ở trong các con.”[4]

 

Và: “Này chị, giờ đã đến, khi người tôn thờ Chúa không còn thờ Chúa trên núi này hay núi

 

nọ; những ai tôn thờ thực sự sẽ tôn thờ trong tinh thần và chân lý.[5]“Và nước mà Ta cho

 

chị sẽ trở nên mạch nước trào lên từ lòng chị tới sự sống đời đời.”[6]

 

4. Kết luận

 

Ta sống trong Chúa và Chúa sống trong ta, như hạt sương tan biến trong biển cả, như chim

 

bay trong bầu trời, như cá bơi lặn trong đại dương. Chúa trở nên một với linh hồn.

 

Một lối sống được thay đổi sâu xa.

 

Hạnh phúc cho linh hồn có Chúa ở trong họ, linh hồn sống với Chúa, sống cho Chúa và được

 

chuyển biến bởi Chúa.

 

Đúng như cảm nghiệm tâm linh của thánh Phaolô:

 

“Bây giờ không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi.”[7]

 

Được Chúa biến đổi nên giống Chúa: “Hiền Lành và Khiêm Nhường.”

 

Mục đích sau cùng của việc đào luyện Linh Đạo, đạt đời nội tâm là thế.

 

(Xin mở mucvugiaodan.org, đọc thêm phần Linh Đạo)

 

 

2.  ĐÀO LUYỆN MỤC  VỤ

 

2.1. Ý nghĩa

 

Mục vụ:

 

Là “Khoa học và Nghệ thuật” phục vụ, chăm sóc Con Người và Môi Trường.

 

Là truy tìm “Tài Năng” tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, giúp biến đổi thành mãnh lực.

 

Là lãnh đạo tinh thần.

 

Là nghệ thuật lãnh đạo Dân Chúa. Như người Mục tử chăn dắt đàn chiên.

 

Mục vụ thời nay, tập trung vào Con Người và Môi Trường. 

 

2.2. Mục đích

 

Thực thi giới răn: “Yêu Người.”

 

Đáp trả Kinh Thánh: “Cựu Ước-Tân Ước” và văn hóa “Đông-Tây.”

 

Qua hai định hướng: “Liên đới - Trách nhiệm” và “Yêu thương - Phục vụ.

 

Hầu đạt tới Con Người toàn diện như Đức Kitô, theo định nghĩa của Công Đồng Vat. II về

 

con người “Cả hồn cả xác” với ba chiều kích:

 

“Thể chất, Tinh thần, Tâm linh.”[8]

 

2.3. Đào luyện Mục Vụ: “Liên đới -Trách nhiệm”

 

2.3.1. Lý do

 

- Đáp trả Cựu Ước

 

Trước khi ăn quả Chúa cấm, Eva không liên đới với Adam và với Chúa.

 

Sau khi ăn, đã đổ lỗi mà không chịu trách nhiệm.

 

- Đáp trả văn hóa Tây Phương

 

Văn hóa Tây Phương đề cao chủ nghĩa tự do cá nhân.

 

Dẫn tới thiếu liên đới và trách nhiệm.

 

Hậu quả khôn lường.

 

2.3.2. Nội dung

 

- Dẫn nhập

 

Câu truyện về loài hoa Thủy Tiên, trong thần thoại Hy Lạp.

 

Các tin khác

    (Trang 1/3)    1 2 3

VIDEO

  Bài 2: HIỆP HÀNH: Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ | Thường huấn linh mục GP Ban Mê Thuột 2023

  Bài 1: Tầm Nhìn Hoàn Vũ | Thường huấn linh mục GP Ban Mê Thuột 2023

  ĐỨC TIN | Tròn Đầy & Trong Sáng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Mục Vụ Văn Hóa: DANH - LỢI - NGHĨA | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Cử Hành Phụng Vụ | Gặp Gỡ Chúa Kitô - Loan Báo Tin Mừng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn văn Hinh

  Thần Học Mục Vụ & Công đồng Vatican II: Con người - Giáo hội - Môi trường

  Hiệp Hành Hội Ý Dựng lại Mùa Xuân | Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

  Bài 4: Văn Hóa Tổ Chức - Đời Sống Cá Nhân

  Hiệp Hành Kín Đáo và Minh Bạch

  Văn Hóa Tổ Chức - Tổ Chức Cộng Đồng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (Phần 3)

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 2) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 1) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  TRỰC TUYẾN BÀI 29: MỤC VỤ THÁNH THIỆN THUẬN THEO

  TRỰC TUYẾN BÀI 28 : MỤC VỤ TÍCH HỢP VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

  TRỰC TUYẾN BÀI 27 : MỤC VỤ LỜI CHÚA NGÀY NAY

  TRỰC TUYẾN BÀI : TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 26: MỤC VỤ ĐẠO ĐỨC KINH TẾ DỊCH VỤ

  TRỰC TUYẾN BÀI 25: MỤC VỤ TUẦN THÁNH UY VÀ ĐỨC

  TRỰC TUYẾN BÀI 24: MỤC VỤ GIA TÀI CỦA MẸ

  TRỰC TUYẾN BÀI 23: MỤC VỤ BỔ VÀ TẢ

  mvgd20162016

  TRỰC TUYẾN BÀI 21: MỤC VỤ LUẬT CÂN BẰNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 20: TRUY TÌM MÃNH LỰC

  TRỰC TUYẾN BÀI 19: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN NHỮNG NGƯỜI CHA NHÂN HẬU LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TIỄN

  TRỰC TUYẾN BÀI 18: NĂM THÁNH THÁNH CẢ GIUSE LÃNH ĐẠO VÀ NIỀM TIN

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 16: ĐỀ TÀI ĐIỂM TỰA

  TRỰC TUYẾN BÀI 14: VĂN HÓA KHÔNG NHẬN SAI NHƯNG SỬA SAI

  TRỰC TUYẾN BÀI 13: VUN TRỒNG NỀN VĂN HÓA “TÂM LINH – KHOA HỌC”

  TRỰC TUYẾN BÀI 12: NĂM MỚI 2021 XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÂM LINH & KHOA HỌC

  TRỰC TUYẾN BÀI 11: GIÁNG SINH 2020 - LÀM NGƯỜi - GIÊSU

  TRỰC TUYẾN BÀI 10: PHÍA ĐẰNG SAU TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 9: ĐỂ CÓ CHÚA THÁNH THẦN

  TRỰC TUYẾN BÀI 8: LOAN BÁO TIN MỪNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 7: PHÒNG ĐÀO LUYỆN TÂM LINH CỦA TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 6: ĐÀO LUYỆN TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 5: TẦM NHÌN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

  TRỰC TUYẾN BÀI 4: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH BẮT ĐẦU TỪ THÁNH THỂ HAY THÁNH KINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 3: PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN CẢM NGHIỆM- SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

  TRỰC TUYẾN: BÀI 2: GIẢI THÍCH ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 1: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TintucVatican

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
Một Hồng Y ẩn dưới danh ‘Demos II’ viết về ‘khuôn mạo của vị Giáo hoàng tiếp theo’
Một Hồng Y ẩn dưới danh ‘Demos II’ viết về ‘khuôn mạo của ...
Đức Giám Mục Hòa Lan: Fiducia quá đồng điệu với tinh thần thời đại, cúi đầu cho thế gian rửa tội
Đức Giám Mục Hòa Lan: Fiducia quá đồng điệu với tinh thần thời ...
THÁNH THỂ, CÂU TRẢ LỜI CỦA THIÊN CHÚA CHO CƠN ĐÓI SÂU THẲM CỦA TÂM HỒN CON NGƯỜI
THÁNH THỂ, CÂU TRẢ LỜI CỦA THIÊN CHÚA CHO CƠN ĐÓI SÂU THẲM CỦA ...
THÁNH THỂ, CÂU TRẢ LỜI CỦA THIÊN CHÚA CHO CƠN ĐÓI SÂU THẲM CỦA TÂM HỒN CON NGƯỜI
THÁNH THỂ, CÂU TRẢ LỜI CỦA THIÊN CHÚA CHO CƠN ĐÓI SÂU THẲM CỦA ...