Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2024 | 03:37 AM - Giới thiệu | Ý nghĩa logo
Linh đạo

ĐÀO LUYỆN GIÁO DÂN

 

THIÊN NIÊN KỶ MỚI

                                        

ĐÀO LUYỆN LINH ĐẠO

1.      Nhận thức

 

1.1. Ý nghĩa

 

Đào luyện Linh đạo là xây dựng và phát triển đời sống tâm linh.

 

Theo phương pháp “Khoa học-Hội thánh” và xu thế Thời-đại “Đông-Tây” hòa hợp.

 

Linh đạo thời nay, tập trung vào Chúa Kitô và Phúc Âm.

 

1.2.  Mục đích

 

Thực thi giới răn:

 

“Mến Chúa.”

 

Hầu đạt tới Đức Kitô, theo cảm nghiệm nội tâm lý tưởng của thánh Phaolô:

 

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi…”[1]

 

1.3.  Sư phạm và kỹ năng

 

Chúa Giêsu, nhà Đào Luyện. Ngài đã đào luyện Phêrô với tinh thần “Khoa học-Hội thánh.” Hai yếu tố

 

khoa học được lưu ý: Sư phạm và kỹ năng.

 

1.3.1.  Sư phạm:

 

Có đặc điểm là kiên trì, tiệm tiến, lặp đi lặp lại.

 

Cổ nhân dạy: “Quá tam ba bận.”

 

Cũng giống như nhân đức là một tập quán hành thiện. Muốn có tập quán, phải làm đi làm lại nhiều

 

lần.

 

1.3.2. Kỹ năng:

 

Tập trung tác động vào ba cơ năng quan yếu:

 

“Tâm, Trí và Ý Chí.”

 

Khi “Tâm –Trí hòa quyện với nhau, sẽ biến thành “Ý Chí.”

 

Ý chí quyết tâm, với Ơn Chúa, thực hành bền vững, sẽ trở thành nhân đức.

 

2. Nội dung

 

2.1. Lời Chúa (Jn. 21: 15-19)

 

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh

 

có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến

 

Thầy."Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn,

 

con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy."

 

Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an,

 

anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy

 

không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo:

 

"Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng

 

lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh

 

đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên

 

Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

 

2.2. Áp dụng

 

Chúa Giêsu, “Đấng Sư Phạm” đại tài. Khi đào luyện Phêrô, Người Lãnh Đạo Hội Thánh, Chúa đã lặp

 

đi lặp lại 3 lần. Ngài bắt đầu từ Tâm: “Con có yêu…”; rồi Trí: “Thầy biết… Thầy biết con yêu…” Sau

 

đó, khi thấy “Tâm-Trí” của Phêrô đã quyện lại với nhau, Ngài kêu gọi Ý Chí “Hãy theo Thầy.” Quyết

 

tâm theo, thì phải từ bỏ ý riêng, thuận theo Ý Chúa.

 

Quyết tâm thi hành bền vững, với Ơn Chúa, sẽ trở thành nhân đức. Người có nhân đức là người nên

 

giống Chúa. Nên giống Chúa là nên Thánh. Nên Thánh là được nên Một trong Chúa. Đó là mục

 

đích sau cùng của việc đào luyện tâm linh, đào luyện đời sống nội tâm.

 

PHƯƠNG THỨC

"CẦU NGUYỆN - CẢM NGHIỆM"

1. Nhận thức

 

1.1. Ý nghĩa

 

Phương thức“Cầu Nguyện-Cảm Nghiệm,” là phương thứcĐào luyện Tâm Linh. Dựa trên định hướng:

 

“Khoa học-Hội thánh” và xu thế thời đại: “Đông -Tây” hòa hợp. Dung hòa: Động và Tĩnh; Tình và

 

.” Dẫn tới Ý Chí quyết tâm.

 

1.2. Mục đích

 

Cầu Nguyện-Cảm Nghiệm, giúp ta xác tín mạnh mẽ sự hiện diện của Chúa, đang ở trong trung tâm

 

sâu thẳm của cõi lòng ta. Giúp ta ý thức sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi và mọi lúc, ngay cả

 

ngoài lúc cầu nguyện.

 

Giúp ta chuyển đổi đức tin truyền thống, cộng đồng trở thành đức tin xác tín bản thân, sống động và

 

cá vị. Đặc biệt giúp ta đạt tới lý tưởng linh đạo: “Chúa Kitô sống trong tôi.”

 

Đáp ứng nhu cầu thời đại “Tâm Linh”.

 

Đem lại Bình An và Sáng Suốt cho con người thời đại.

 

Chữa lành một số bệnh nguy hiểm của thời đại. 

 

1.3. Đặc điểm

 

1.3.1.  Đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng trực tiếp và giúp ta tự đào luyện.

 

1.3.2.  Khi chia trí, ta cứ nhẹ nhàng đưa trí khôn trở lại Lời Nguyện.

 

1.3.3.  Thực hành: Từ 15 tới 30 phút mỗi lần. Ngày 2 lần, sáng, chiều.

 

2. Đào Luyện

 

2.1.  Định tâm xác tín

 

Tư thế ngồi thanh thản. Nhắm mắt. Hoặc mở ¼, nhìn xuống đầu mũi. Im lặng. Tâm trí nhớ lại lời hứa

 

của Chúa:

 

“Ở đâu có hai ba người, họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”[2]. Sau rước lễ, cố gắng

 

xác tín Chúa hiện diện và giục lòng yêu mến Ngài. Cảm nghiệm sống với Ngài, để được Ngài biến đổi.

 

(1 phút)

 

2.2.   Khởi động

 

“Con nhìn Chúa. Chúa nhìn con. Con yêu mến Chúa. Xin Chúa biến đổi con nên giống Chúa: “Hiền

 

Lành và Khiêm Nhường.” Xin Chúa thực hiện Thánh Ý Chúa nơi con: “Sống Liên Đới Trách Nhiệm

 

và Yêu Thương Phục Vụ.” “Qua con đường Đối Thoại và Hòa Giải.”

 

2.3.  Trí: Cầu nguyện

 

(Chọn một hai Lời Chúa trong Kinh Thánh, gọi là Lời Nguyện, làm như cái đà để đưa lòng trí ta tới sự

 

hiện diện và hoạt động của Chúa trong trung tâm cõi lòng ta. Tôi thường hay chọn hai Lời sau đây. Xin

 

mọi người đọc hay hát tùy ý.)

 

- “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào lìa cây

 

sẽ khô héo liền, các con hãy ở trong tình yêu của Thầy;” - - “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ

 

ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con không làm gì được.”

 

2.4. Tâm: Cảm nghiệm (Nói trong tâm hồn.)

 

“Con sống trong Chúa như cá trong biển.”

 

“Chúa sống trong con như kho tàng trong nhà.”

 

“Con và Chúa nên một, như bột dậy men.”

 

“Như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến đổi một

 

cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và lạ lùng.” (1)

 

Im lặng 2 phút.

 

Cứ 2 phút lặp lại 1 lần. Lặp đi lặp lại 3-5 lần.

 

2.5.  Trí: Cầu nguyện

 

- “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào lìa cây

 

sẽ khô héo liền, các con hãy ở trong tình yêu của Thầy;”

 

- “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con không

 

làm gì được.”

 

2.6.  Tâm: Cảm nghiệm (Nói trong tâm hồn)

 

“Con sống trong Chúa như cá trong biển.”

 

“Chúa sống trong con như kho tàng trong nhà.”

 

“Con và Chúa nên một, như bột dậy men.”

 

“Như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến đổi một

 

cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và lạ lùng.” (1)

 

Im lặng 2 phút.

 

2.7.  Trí: Cầu nguyện

 

- “Thầy là cây nho, các con là cành, cành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào lìa cây

 

sẽ khô héo liền, các con hãy ở trong tình yêu của Thầy”.

 

- “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con không

 

làm gì được.”

 

2.8. Tâm: Cảm nghiệm (Nói trong tâm hồn)

 

“Con sống trong Chúa như cá trong biển.”

 

“Chúa sống trong con như kho tàng trong nhà.”

 

“Con và Chúa nên một, như bột dậy men.”

 

“Như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được Chúa biến đổi một

 

cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bất ngờ và lạ lùng.” (1)

 

Im lặng 2 phút.

 

Lặp lại lời nguyện. Cảm nghiệm nội tâm.

 

Cứ 2 phút lặp lại 1 lần. Lặp đi lặp lại 3-5 lần.

 

2.9. Ý Chí: Thể hiện qua “Lời nguyện tự phát”:

 

Kết quả của tâm và trí quyện lại với nhau, trở thành ý chí, quyết tâm theo Chúa.Nói lênđiều quyết

 

tâm. Xin ơn thực hiện bền vững điều quyết tâm.

 

Ví dụ: "Lạy Chúa Giêsu, con đang ở với Chúa. Con yêu mến Chúa. Con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen

 

và tôn vinh Chúa. Khi về với cuộc sống đời thường, con quyết tâm sống hiền lành và khiêm nhường.

 

Xin Chúa trợ giúp con sống bền vững điều con quyết tâm"

 

2.10. Kết thúc

 

Lặp lại bước đầu (con nhìn Chúa…)

 

Sau cùng, đọc rất chậm kinh Lạy Cha, được đọc theo lối cảm nghiệm, nhận thức.

 

2.11. Xin ơn Thánh Thần: (Giơ cao hai tay)

 

“Xin Chúa Giêsu sai Thánh Thần đến với con. Cùng với Mẹ Maria, con đón nhận Thánh Thần.

 

Xin Thánh Thần ban ơn: Khôn Ngoan, Sức Mạnh và Tầm Nhìn cho con. Amen.”

 

3. Nhận xét

 

Kinh nghiệm thực hiện trong một năm, tôi cảm nghiệm được sự Thiên Chúa biến đổi nội tâm và trong

 

mục vụ. Bản thân an vui, nhẫn nại, hiền hòa, nhân hậu, trung tín, yêu thương. Hay nghĩ tới hạnh phúc

 

mọi người, mong ước họ bớt khổ.

 

Tóm lại, cảm thấy trở nên người mới trong Chúa Giêsu và mới với mọi người. Hiện nay, tôi tiếp tục

 

thực hành, và phổ biến phương pháp cầu nguyện này, mỗi khi có dịp giúp tĩnh tâm.

 

(1) Cảm nghiệm theo thánh Bernard và Đức Cố Viện Phụ Giuse Chu Công.

 

1. Trước hết, Con sống trong Chúa,” như cá trong biển.

 

Một ngày kia, cá con hỏi cá mẹ rằng:

 

“Biển là gì?”

 

Cá mẹ nói:

 

“Từ khi chào đời, con đã sống trong biển. Biển là tất cả những gì bao bọc con. Con hằng đùa giỡn

 

trong biển. Nếu không có biển, thì loài cá chúng ta sống sao được!”

 

2. Thứ đến, “Chúa sống trong con,” như kho tàng quí giá trong nhà.

 

Minh hoạ:

 

Mấy năm gần đây, ở vùng quê tiểu bang Oklahoma. Có hai vợ chồng già sống trong một căn nhà

 

nghèo nàn. Một hôm, có kỹ sư tới nhà, xin khoan một lỗ để xem có dầu ở dưới nền nhà bếp của ông

 

bà không.

 

May mắn, kỹ sư đã tìm ra dầu và bơm lên hàng ngàn thùng dầu.

 

Sau đó hai ông bà trở nên giàu có và sống đàng hoàng ở phố “Easy Street.”

 

Một ngày kia, nhớ lại vận may, ông cụ thốt ra câu:

 

“Chỉ nghĩ đến cái gì nằm dưới chân đã đủ sướng!”[3]

 

3. Sau cùng, “Con và Chúa nên một,”

 

Như bột dậy men, như cục than đen, như thanh sắt han gỉ, được đặt trong lò lửa yêu mến, sẽ được

 

Chúa biến đổi một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt; bất ngờ và lạ lùng.

 

Minh hoạ:

 

Ở chân núi Khôn Ngoan, có bà cụ mở quán trà giải khát. Bất kỳ tu sĩ nào hỏi bà, phải đi lối nào để lên

 

núi Khôn, bà đều trả lời:

 

“Cứ đi thẳng.”

 

Nhưng khi họ đi thẳng, thì bà lại bảo họ là

 

“Coi có vẻ khôi ngô, nhưng sao lại quẹo ngang như thế, thật là khờ dại, vụng về!”

 

Tại sao vậy?

 

Con đường đưa tới Núi Khôn là con đường thẳng đưa tới sự khôn ngoan ở trong tâm trí ta, không

 

phải ở ngoài ta.

 

Như lời Chúa Giêsu dạy:

 

“Nước Thiên Đàng ở trong các con.”[4]

 

Và: “Này chị, giờ đã đến, khi người tôn thờ Chúa không còn thờ Chúa trên núi này hay núi nọ; những

 

ai tôn thờ thực sự sẽ tôn thờ trong tinh thần và chân lý.”[5]“Và nước mà Ta cho chị sẽ trở nên mạch

 

nước trào lên từ lòng chị tới sự sống đời đời.”[6]

 

4. Kết luận

 

Ta sống trong Chúa và Chúa sống trong ta, như hạt sương tan biến trong biển cả, như chim bay trong

 

bầu trời, như cá bơi lặn trong đại dương. Chúa trở nên một với linh hồn.

 

Một lối sống được thay đổi sâu xa.

 

Hạnh phúc cho linh hồn có Chúa ở trong họ, linh hồn sống với Chúa, sống cho Chúa và được chuyển

 

biến bởi Chúa.

 

Đúng như cảm nghiệm tâm linh của thánh Phaolô:

 

“Bây giờ không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi.”[7]

 

Được Chúa biến đổi nên giống Chúa: “Hiền Lành và Khiêm Nhường.”

 

Mục đích sau cùng của việc đào luyện Linh Đạo, đạt đời nội tâm là thế.

 

(Xin đọc thêm phần Linh Đạo)

 

23-09-2013

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

Các tin khác

    (Trang 1/2)    1 2

VIDEO

  Bài 2: HIỆP HÀNH: Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ | Thường huấn linh mục GP Ban Mê Thuột 2023

  Bài 1: Tầm Nhìn Hoàn Vũ | Thường huấn linh mục GP Ban Mê Thuột 2023

  ĐỨC TIN | Tròn Đầy & Trong Sáng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Mục Vụ Văn Hóa: DANH - LỢI - NGHĨA | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

  Cử Hành Phụng Vụ | Gặp Gỡ Chúa Kitô - Loan Báo Tin Mừng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn văn Hinh

  Thần Học Mục Vụ & Công đồng Vatican II: Con người - Giáo hội - Môi trường

  Hiệp Hành Hội Ý Dựng lại Mùa Xuân | Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

  Bài 4: Văn Hóa Tổ Chức - Đời Sống Cá Nhân

  Hiệp Hành Kín Đáo và Minh Bạch

  Văn Hóa Tổ Chức - Tổ Chức Cộng Đồng | Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (Phần 3)

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 2) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  Tìm hiểu về văn hóa (Phần 1) - Lm Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh

  TRỰC TUYẾN BÀI 29: MỤC VỤ THÁNH THIỆN THUẬN THEO

  TRỰC TUYẾN BÀI 28 : MỤC VỤ TÍCH HỢP VĂN HÓA ĐÔNG TÂY

  TRỰC TUYẾN BÀI 27 : MỤC VỤ LỜI CHÚA NGÀY NAY

  TRỰC TUYẾN BÀI : TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 26: MỤC VỤ ĐẠO ĐỨC KINH TẾ DỊCH VỤ

  TRỰC TUYẾN BÀI 25: MỤC VỤ TUẦN THÁNH UY VÀ ĐỨC

  TRỰC TUYẾN BÀI 24: MỤC VỤ GIA TÀI CỦA MẸ

  TRỰC TUYẾN BÀI 23: MỤC VỤ BỔ VÀ TẢ

  mvgd20162016

  TRỰC TUYẾN BÀI 21: MỤC VỤ LUẬT CÂN BẰNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 20: TRUY TÌM MÃNH LỰC

  TRỰC TUYẾN BÀI 19: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN NHỮNG NGƯỜI CHA NHÂN HẬU LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TIỄN

  TRỰC TUYẾN BÀI 18: NĂM THÁNH THÁNH CẢ GIUSE LÃNH ĐẠO VÀ NIỀM TIN

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 17: MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 - LÒNG BIẾT ƠN TIN VUI ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM

  TRỰC TUYẾN BÀI 16: ĐỀ TÀI ĐIỂM TỰA

  TRỰC TUYẾN BÀI 14: VĂN HÓA KHÔNG NHẬN SAI NHƯNG SỬA SAI

  TRỰC TUYẾN BÀI 13: VUN TRỒNG NỀN VĂN HÓA “TÂM LINH – KHOA HỌC”

  TRỰC TUYẾN BÀI 12: NĂM MỚI 2021 XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH TÂM LINH & KHOA HỌC

  TRỰC TUYẾN BÀI 11: GIÁNG SINH 2020 - LÀM NGƯỜi - GIÊSU

  TRỰC TUYẾN BÀI 10: PHÍA ĐẰNG SAU TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 9: ĐỂ CÓ CHÚA THÁNH THẦN

  TRỰC TUYẾN BÀI 8: LOAN BÁO TIN MỪNG

  TRỰC TUYẾN BÀI 7: PHÒNG ĐÀO LUYỆN TÂM LINH CỦA TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 6: ĐÀO LUYỆN TÍN HỮU DÂN CHÚA

  TRỰC TUYẾN BÀI 5: TẦM NHÌN THIÊN NIÊN KỶ MỚI

  TRỰC TUYẾN BÀI 4: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH BẮT ĐẦU TỪ THÁNH THỂ HAY THÁNH KINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 3: PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN CẢM NGHIỆM- SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

  TRỰC TUYẾN: BÀI 2: GIẢI THÍCH ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TRỰC TUYẾN BÀI 1: ĐÀO LUYỆN TÂM LINH

  TintucVatican

  Thánh Lễ Tuyên Thánh Jacinta và Francisco Marto

  Muối và ánh sáng

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Nghi thức đóng Cửa Thánh

  Xin Mẹ Thương

  Thế Giới Nhìn Từ Vatican

  Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__3

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__1

  Thường huấn HĐMVGX Giáo hạt Rach Giá 2014__2

  Thường huấn HĐMVGX Ban Mê Thuật

  Quốc tế thiếu nhi 01-6-2014

  Thể dục Dưỡng Sinh

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  Mục vụ Thể chất

  CƠM TRƯA TRUNG THU 2013

  Thi đấu thăng cấp sơ đẳng Vovinam

  Khai mạc kỳ thi thăng cấp Vovinam

  Vovinam

  Đào luyện tâm linh

  Nghệ thuật cân bằng

  Đào Luyện Tinh Thần

  Đào Luyện Thể Chất

Bài viết mới
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người ...
Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô
Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô
Người dân Ai Len bỏ phiếu chống đề xuất sửa đổi định nghĩa về gia đình trong hiến pháp
Người dân Ai Len bỏ phiếu chống đề xuất sửa đổi định nghĩa ...
Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô
Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô